Image הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס/ ראובן בונפיל
95.00 ש"ח
בחיבור זה מוצגת הרבנות באיטליה במאות החמש-עשרה – שש-עשרה כחוליה בשרשרת ההתפתחות של הנהגת עם ישראל בגלותו. הסמיכה לרבנות, רבנים ממונים מן הציבור, מקומם במערכות הארגון הקהילתיות, תפקודם בסדרי המשפט, עולמם הרוחני-תרבותי, וכיוצא באלה היבטים מוסדיים, חברתיים, משפטיים ועיוניים-פילוסופיים, נדונים על מסד רחב של תעודות מלוות בהסברים. כמעט כל התעודות מתפרסמות כאן לראשונה מכתבי-יד.
פרטי מוצר...
 
Image Ambivalent Jew/Stuart Cohen and Bernard Susser
95.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image Light & Consolation/Shmuel Glick
95.00 ש"ח
Light and Consolation deals with the nature and development of consolation customs in Jewish communities from biblical days to modern times.
פרטי מוצר...
 
Image אבות דרבי נתן מהדורת ש''ז שכטר / מנחם קיסטר
90.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image אבות הפיוט/שלום שפיגל
120.00 ש"ח
מקורות ומחקרים לתולדות הפיוט בארץ ישראל
פרטי מוצר...
 
Image אוצר לשון תלמוד ירושלמי (כרכים ב-ח), אוצר השמות/משה קוסובסקי
160.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image אוצר לשון תרגום אונקלוס, קונקורדנציה (סט שני כרכים)/חיים יהושע קאסאווסקי
125.00 ש"ח
0
פרטי מוצר...
 
Image אוצר לשונות ירושלמיים (3 כרכים) / משה עסיס
510.00 ש"ח
קונקורדנציה של מונחים, ביטויים ולשונות בפיהם של האמוראים בתלמוד הירושלמי (3 כרכים)
פרטי מוצר...
 
Image אוצר מדרשי המקרא שבירושלמי/משה קוסובסקי
120.00 ש"ח
0
פרטי מוצר...
 
Image אוצרות לשון/אהרון ממן
110.00 ש"ח
כתבי היד וקטעי הגניזה בחכמת הלשון מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה.
פרטי מוצר...
 
Image אור לאבל: להתפתחותם של עיקרי מנהגי האבלות במסורת ישראל /שמואל גליק
50.00 ש"ח
תולדות התפתחותם של מנהגי האבלות מלאחר הקבורה עד תום השבעה במסורת ישראל
פרטי מוצר...
 
Image גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר /דוד גולינקין
250.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image דקדוק הארמית הגלילית/קספר לויאס
40.00 ש"ח
דקדוק הארמית הגלילית לשפת התלמוד הירושלמי והמדרשים
פרטי מוצר...
 
Image החינוך בראי החוק וההלכה /שמואל גליק
170.00 ש"ח
כרך א' חוקים ותקנות בחינוך במדינת ישראל, בהשוואה לספרות הרבנית לדורותיה. כרך ב' – חובות וזכויות "המורה" במערכות החינוך שבמדינת ישראל, בהשוואה לספרות הרבנית לדורותיה.
פרטי מוצר...
 
Image הלכות הרי''ף/הלל היימן
40.00 ש"ח
עפ"י דפוס קושטא רס"ט עם שנויי גרסאות מכתבי-יד ודפוסים ראשונים ועם מבוא ובאור רחב
פרטי מוצר...
 
Image יצחק בן אברהם אבן עזרא, שירים/מנחם חיים שמלצר
20.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image ירושלמי כפשוטו/שאול ליברמן
105.00 ש"ח
מהדורה שלישית. הוספות ותיקונים מגליונות הירושלמי כפשוטו של הגר"ש ליברמן ז"ל ערך והוסיף הערות מנחם כ"ץ.
פרטי מוצר...
 
Image מבוא לספר הלכות פסוקות/נחמן דנציג
125.00 ש"ח
מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות
פרטי מוצר...
 
Image מדרש ויקרא רבה/מרדכי מרגליות
150.00 ש"ח
על פי כתבי יד ושרידי הגניזה עם חילופי נוסחאות, הערות וביאורים
פרטי מוצר...
 
Image מדרש משלי/ברוך וויסאצקי
80.00 ש"ח
על פי כתב יד ואטיקן 44 Ebr., עם שינויי גירסאות מכל כתבי היד ודפוסים ראשונים ועם מבוא, מראי מקומות וביאורים קצרים, הנקראים "מקור ברוך"
פרטי מוצר...
 
Image מחלל שבת בפרהסיא/מוטי ארד
110.00 ש"ח
מונח תלמודי ומשמעותו ההיסטורית.
פרטי מוצר...
 
Image מחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי ימי הביניים/מנחם חיים שמלצר
105.00 ש"ח
"מחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי ימי הביניים" הוא קובץ מאמרים, בעברית ובאנגלית, מאת פרופ' מנחם חיים שמלצר, מבית המדרש לרבנים באמריקה; המאמרים נדפסו בבמות השונות.
פרטי מוצר...
 
Image מעשה בר' יודל חסיד /אברהם הולץ
10.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד (שני כרכים) /דוד הלבני
130.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image מקורות לתולדות החינוך בישראל (6 כרכים) / שמחה אסף /שמואל גליק
445.00 ש"ח
מהמהדורה החדשה של "מקורות לתולדות החינוך בישראל", בעריכת פרופ' שמואל גליק, מנהל מכון שוקן למחקר היהדות שעל יד בית המדרש לרבנים באמריקה
פרטי מוצר...
 
Image מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ד' / שמואל גליק
105.00 ש"ח
ספר זה הוא הכרך הרביעי במהדורה החדשה של הספרים "מקורות לתולדות החינוך בישראל", והוא פותח סדרה חדשה של ספרי מקורות בתולדות החינוך היהודי ברוח חזונו של פרופ' שמחה אסף.
פרטי מוצר...
 
Image מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ה''/שמואל גליק
90.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ו''/ שמואל גליק
90.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image משה אבן עזרא: שירי החול וביאור לדיואן /חיים בראדי ודן פגיס
125.00 ש"ח
0
פרטי מוצר...
 
Image סוגיות בחקר התלמוד הבבלי / שמא יהודה פרידמן
130.00 ש"ח
אסופת מחקרים בענייני מבנה, הרכב ונוסח
פרטי מוצר...
 
Image ספר המרדכי למסכתות קידושין וגיטין (כרך א')/יעקב רוט
35.00 ש"ח
מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר ב, ערוך בידי ח"ז דימיטרובסקי.
פרטי מוצר...
 
Image ספר המרדכי למסכתות קידושין וגיטין (כרך ב'')/מאיר א' רבינוביץ
35.00 ש"ח
מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר ב, ערוך בידי ח"ז דימיטרובסקי.
פרטי מוצר...
 
Image ספרא דרבי רב/א
400.00 ש"ח
0
פרטי מוצר...
 
Image ספרי על דברים /אליעזר אריה פינקלשטין
90.00 ש"ח
מדרש הלכה עם חלופי גרסאות והערות
פרטי מוצר...
 
Image פנקס מעשר כספים של מרדכי זאב עהרענפרייז /ג'יי רובנר
80.00 ש"ח
פנקס "מעשר כספים" של מרדכי זאב עהרענפרייז מלבוב עם עיון בנוהג ומשמעותו עבור התורם.
פרטי מוצר...
 
Image פרקים: ספר השנה למכון שוקן /א. רוזנטל (עורך)
40.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image קונטרס התשובות החדש (כרכים א'-ג') /שמואל גליק
600.00 ש"ח
אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת תש"ס
פרטי מוצר...
 
Image קונטרס התשובות החדש, כרך א'/שמואל גליק
225.00 ש"ח
אוצר ביבליוגרפי של ספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס עד שנת תש"ס
פרטי מוצר...
 
Image קונטרס התשובות החדש, כרך ב''/שמואל גליק
225.00 ש"ח
אנציקלופדיה הכוללת שמות כל ספרי השו"ת (וספרים אחרים הכוללים בתוכם תשובות), תיאורים ביוגרפיים של מחבריהם, רשימת המהדורות ותיאור ביבליוגרפי של הספר, תוכנו, מבנהו ואופיו. בכרך ב' נוסף תיעוד מפורט של כ-1500 ספרים.
פרטי מוצר...
 
Image קונטרס התשובות החדש, כרך ג/שמואל גליק
250.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image קונטרס התשובות החדש, כרך ד / שמואל גליק
195.00 ש"ח
אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת תש"ס מפתחות וביבליוגרפיה בחקר ספרות התשובות
פרטי מוצר...
 
Image קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה/ שמעון יקירסון
950.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר /נחמן דנציג
250.00 ש"ח
קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר באוסף א"נ אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה
פרטי מוצר...
 
Image שאלות ותשובות מענה לוי, תשובות הרב פרופ' לוי גינצבורג/דוד גולינקין
100.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image שלמה אבן גבירול: שירי החול /חיים בראדי וחיים שירמן
50.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image תוספת ראשונים (סט 2 כרכים)/שאול ליברמן
200.00 ש"ח
פירוש מיוסד על כתבי התוספתא וספרי ראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים ישנים.
פרטי מוצר...
 
Image תוספתא -תוספתא כפשוטה / סדר זרעים (3 כרכים) /שאול ליברמן
220.00 ש"ח
הדפסה שלישית עם הערות מגליון התוספתא של הר"ש ליברמן ז"ל ניו יורק וירושלים תשס"א (2001).
פרטי מוצר...
 
Image תוספתא -תוספתא כפשוטה / סדר מועד (4 כרכים) /שאול ליברמן
280.00 ש"ח
הדפסה שלישית ניו יורק וירושלים תשס"ב (2002)
פרטי מוצר...
 
Image תוספתא-תוספתא כפשוטה / סדר נשים (3 כרכים) /שאול ליברמן
240.00 ש"ח
הדפסה שנייה ניו יורק וירושלים תשנ"ו (1995).
פרטי מוצר...
 
Image תוספתא-תוספתא כפשוטה / סדר נזיקין (בבא קמא-בבא בתרא) (2 כרכים) /שאול ליברמן
160.00 ש"ח
הדפסה שנייה.ניו יורק וירושלים תשס"א (2001)
פרטי מוצר...
 
Image תורה לשמה/דוד גולינקין (עורך)
100.00 ש"ח
מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן.
פרטי מוצר...
 
Image תלמוד בבלי, מסכת פסחים, פרק אלו עוברין, מהדורה מדעית וביאור מקיף /שמואל יוסף (סטיבן) וולד
100.00 ש"ח
0
פרטי מוצר...
 
Image תלמוד בבלי, מסכת שבועות, פרק שבועות שתים בתרא, מהדורה מדעית וביאור מקיף /משה בנוביץ
100.00 ש"ח
604 עמודים, הוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים תשס"ג
פרטי מוצר...
 
Image תלמוד ירושלמי, מסכת ביצה, עם פירוש רבנו אלעזר אזכרי /ישראל פרנצוס
60.00 ש"ח

פרטי מוצר...
 
Image תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין (כרך ראשון)/שמא יהודה פרידמן
115.00 ש"ח
מהדורה מדעית עם פירוש מקיף לבבלי בבא מציעא פרק ששי
פרטי מוצר...
 
חזור